Garanti

Europeiske garantibetingelser

Kjære kunde,
Takk for at du kjøpte et produkt fra Sony. Vi håper du blir fornøyd med det. Hvis det mot formodning skulle skje at produktet trenger garantiservice, kan du ta kontakt med forhandleren din eller et medlem av vårt autoriserte nettverk (ASN) i EØS eller andre land med denne garantien eller tilhørende brosjyrer (garantiområde).

Informasjon om ASN-medlemmene våre finner du for eksempel i telefonkataloger, i produktkatalogene våre og på nettsidene våre.

Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du ber om garantiservice for å unngå ulemper for deg selv.

Din garanti

Denne garantien gjelder for ditt produkt fra Sony hvis dette er angitt i brosjyrene som fulgte med produktet, forutsatt at det ble kjøpt innenfor garantiområdet.

Med denne garantien garanterer Sony at produktet skal være fritt for feil materialer og utførelse på datoen for det opprinnelige kjøpet og i en periode på ETT ÅR fra den datoen.

Det selskapet i Sony som gir og innfrir denne garantien, er angitt i denne garantien eller tilhørende brosjyrer i det landet du ber om garantiservice.

Hvis produktet blir ansett som defekt i løpet av garantiperioden (ved datoen for det opprinnelige kjøpet) på grunn av feil i materialer eller utførelse, vil Sony eller et ASN-medlem i garantiområdet, kostnadsfritt for arbeid eller deler, reparere eller (etter Sonys skjønn) erstatte produktet eller ødelagte deler underlagt vilkårene og begrensningene nedenfor.

Sony og ASN-medlemmene kan erstatte defekte produkter eller deler med nye eller reparerte produkter eller deler. Alle produktene og delene som byttes, tilhører Sony.

Vilkår

 1. Garantiservice gis kun hvis den originale fakturaen eller kvitteringen (med informasjon om kjøpsdato, modellnavn og navn på forhandleren) fremlegges sammen med det defekte produktet innenfor garantiperioden. Sony og ASN-medlemmene kan nekte gratis garantiservice dersom disse dokumentene ikke fremlegges, eller hvis de er ufullstendige eller uleselige. Denne garantien gjelder ikke hvis modellnavnet eller serienummeret på produktet har blitt endret, slettet, fjernet eller er uleselig.

 2. Du bør fjerne datalagringsmedier eller tilbehør før du sender inn produktet til garantiservice, for å unngå at disse mistes/slettes.

 3. Denne garantien dekker ikke transportkostnader og risikoer forbundet med transport av produktet til og fra Sony eller et ASN-medlem.

 4. Denne garantien dekker ikke:
  1. regelmessig vedlikehold og reparasjon eller deler som må byttes på grunn av alminnelig slitasje

  2. forbruksvarer (komponenter som det forventes at man jevnlig må erstatte under levetiden til et produkt, for eksempel utbyttbare batterier, blekkpatroner/tonerkassetter, penner, lyspærer osv.)

  3. skader eller defekter som er forårsaket av bruk eller behandling av produktet som ikke samsvarer med normal, personlig bruk

  4. skader eller endringer av produktet grunnet:
   1. misbruk, inkludert:
    – behandling som resulterer i fysiske, kosmetiske eller overflateskader eller endringer i produktet eller skade på LCD-skjermer
    – feil installasjon eller bruk av produktet til andre ting enn dets formål eller som ikke er i samsvar med instruksjoner fra Sony om installasjon eller bruk
    – feil vedlikehold av produktet som ikke er i samsvar med instruksjoner fra Sony om riktig vedlikehold
    – installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke overholder tekniske eller sikkerhetsmessige lover og standarder i landet der den installeres eller brukes

   2. virusinfeksjoner eller bruk av produktet med programvare som ikke fulgte med produktet, eller programvare som er feil installert

   3. tilstanden i eller feil ved systemer som produktet brukes med eller inngår i, unntatt andre produkter fra Sony som er beregnet på å brukes sammen med produktet

   4. bruk av produktet med tilbehør, eksternt utstyr og andre produkter av en type, i en tilstand og av en standard som ikke stemmer overens med beskrivelsene fra Sony

   5. reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av personer som ikke er medlemmer av Sony eller ASN-medlemmer

   6. justeringer eller tilpasninger utført uten å ha innhentet skriftlig godkjenning fra oss på forhånd, inkludert:
    oppgradering av produktet utover de spesifikasjoner eller funksjoner som er beskrevet i brukerveiledningen, eller
    – endringer av produktet for at det skal etterkomme nasjonale eller lokale tekniske forskrifter eller sikkerhetsstandarder i andre land enn de landene produktet er beregnet på og produsert for

   7. forsømmelse

   8. . uhell, brann, væsker, kjemikalier, andre stoffer, flom, vibrasjon, for høy varme, manglende ventilasjon, strømvariasjoner, for høy eller feil strømforsyning eller feil inngangsspenning, radioaktiv stråling, elektrostatiske utladninger inkludert lyn eller andre eksterne krefter

 5. Denne garantien dekker kun maskinvarekomponenter på produktet. Den dekker ikke programvare (hverken fra Sony eller andre) som det er gitt en lisensavtale eller separate garantimerknader eller unntak for, eller som er ment å gjelde.

Unntak og begrensninger

Med unntak av det som er angitt ovenfor, gir Sony ingen garanti (uttrykt, underforstått, lovfestet eller på annen måte) for produktets eller tilhørende eller integrert programvares kvalitet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et bestemt formål, eller på annen måte.

Hvis dette unntaket ikke er tillatt eller fullstendig tillatt etter gjeldende lovbestemmelser, unntar eller begrenser Sony garantien kun så langt gjeldende lov tillater det. En garanti som ikke kan begrenses fullstendig, blir begrenset (så langt gjeldende lov tillater det) til varigheten på denne garantien.

Sony er kun forpliktet under denne garantien til å reparere eller erstatte produkter underlagt vilkårene og betingelsene for denne garantien.

Sony er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader relatert til produkter, service, denne garantien eller på annen måte, inkludert – økonomiske eller immaterielle tap – beløpet som ble betalt for produktet – tap av profitt, inntekt, data, underholdning eller bruk av produktet eller andre tilknyttede produkter – indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader eller -tap.

Dette gjelder enten tapet eller skaden er relatert til: et svekket eller ubrukelig produkt eller tilhørende produkter gjennom feil eller utilgjengelighet mens det var hos Sony eller et ASN-medlem, som forårsaket nedetid, tap av brukertid eller forretningsavbrudd fra produktet eller tilhørende produkters skade på eller tap av programvare eller datalagringsmedier, eller virusinfeksjoner eller andre årsaker.

Dette gjelder for tap og skader under alle juridiske teorier, inkludert uaktsomhet og andre skadevoldende handlinger, kontraktsbrudd, uttalt eller underforstått garanti, og objektivt ansvar (selv i tilfeller der Sony eller et ASN-medlem har blitt underrettet om muligheten for slike skader).

Der gjeldende lovgivning forbyr eller begrenser disse unntakene for erstatningsansvaret, unntar eller begrenser Sony sitt ansvar kun så langt som gjeldende lovgivning tillater det.

Noen land forbyr for eksempel unntak fra eller begrensninger på skader som følge av uaktsomhet, grov uaktsomhet, grov forsømmelse, bedrageri og lignende handlinger.

Sonys ansvar under denne garantien vil ikke under noen omstendigheter overstige det beløpet som er betalt for produktet, men hvis gjeldende lover kun tillater høyere ansvarsbegrensninger, gjelder de høyere begrensningene.

Dine juridiske rettigheter er ivaretatt

Forbrukere har juridiske (lovbestemte) rettigheter under gjeldende nasjonale lover om salg av forbrukerprodukter. Denne garantien påvirker ikke de lovbestemte rettighetene du har, eller de rettighetene som ikke kan unntas eller begrenses, heller ikke rettigheter overfor personen du kjøpte produktet fra. Du kan utøve de rettighetene du har, etter eget skjønn.

Europeiske garantivilkår [PDF, 26 KB]